classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา'57

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557เดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี...

อ่านเพิ่มเติม...

อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไก

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา'56

บรรยากาศแหล่งเรียนรู้

บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 บรรยากาศโดยรวมแหล่งเรียนรู้ และการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเกาะสมุยบริเวณหน้าเสาธง เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพร้อมรับความรู้ในห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งวันนี้มีโอกาสพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย เที่ยวตามรอยพ่อ พร้อมดูแนวทางในการจัดทำแปลงเกษตรตัวอย่างแบบบูรณาการ ณ เขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองคอกไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผากหวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

อ่านเพิ่มเติม...

Web Statistics

ผู้ชม
14
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
86198
My facebook