classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ประวัติความเป็นมาของ CPU

 

ประวัติความเป็นมาของ CPU กสุดยอดคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ทุกคนจะบอกหา CPU ที่มีประสิทธิภาพเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการประมวลผลข้อมูลที่เร็วตามต้องการ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ระบบเครือข่ายไร้สาย

 

ระบบเครือข่ายไร้สาย การติดต่อสื่อสารไร้สายในระบบคอมพิวเตอร์มีรูปแบบต่างๆ และใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันไป ...

อ่านเพิ่มเติม...

คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ (Keyboard)

คีย์บอร์ด

การใช้คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ (Keyboard) คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด หรือ แป้นพิมพ์ เป็นสิ่งหลักที่ใช้ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ แต่ทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วย การเรียนรู้คำสั่งแป้นพิมพ์ง่ายๆ ไม่กี่อย่าง สามารถช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม...

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารในระบบคอมพิวเตอร์มีรูปแบบต่างๆ และใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันไป ...

อ่านเพิ่มเติม...

การใช้เมาส์ (Mouse)

เมาส์

การใช้เมาส์ (Mouse) คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งหลักที่ใช้ชี้ตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่คุณทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณสามารถใช้เมาส์ของคุณเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีวิธีการ...

อ่านเพิ่มเติม...

Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
136981
My facebook