classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

ผลการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ดำเนินการแจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลการเรียนรู้

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 4 สี ดำเนินการแจกให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม...

Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
136983
My facebook