classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไก

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

เรื่องควรรู้ กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมควรเป็นกิจกรรมที่ผู้กำกับคิดค้นวิธีให้เด็กได้รู้สิ่งต่าง ของชีวิต เช่น การสร้างนิสัย การบำเพ็ญประโยชน์รู้จักปรับตัวเข้าหากันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ฝึกปฏิบัติตนด้วยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ให้รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม สร้างเสริมคุณธรรม ความมีวินัย ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อยามคับขันสอนให้เด็กดำรงชีวิตกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร


Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
125597
My facebook