classroom image

ห้องเรียนเพิ่มปัญญา

มีห้องเรียนรู้ที่บูรณการด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา.

classroom image

แหล่งเรียนรู้เพิ่มปัญญา

รวมบรวมแหล่งเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนที่ต้องการความรอบรู้และพัฒนาตนเอง.

classroom image

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ร่วมสร้างผลงาน สื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนและคนไทยอย่างสร้างสรรค์.

classroom image

ออกแบบนวัตกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557เดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี...

ครู คือ ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ครู มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” หมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักกว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชา ความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็นครู จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด

 

 

การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 


Web Statistics

ผู้ชม
15
เนื้อหา
62
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
136989
My facebook