อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไก

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สถานีเรือสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

DSC09876 (Large).JPG DSC09883 (Large).JPG DSC09885 (Large).JPG

DSC09898 (Large).JPG DSC09950 (Large).JPG DSC09957 (Large).JPG

DSC09961 (Large).JPG DSC09967 (Large).JPG DSC09973 (Large).JPG

DSC09977 (Large).JPG DSC09990 (Large).JPG DSC09999 (Large).JPG

 

เรื่องควรรู้ กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมควรเป็นกิจกรรมที่ผู้กำกับคิดค้นวิธีให้เด็กได้รู้สิ่งต่าง ของชีวิต เช่น การสร้างนิสัย การบำเพ็ญประโยชน์รู้จักปรับตัวเข้าหากันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ฝึกปฏิบัติตนด้วยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ให้รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม สร้างเสริมคุณธรรม ความมีวินัย ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อยามคับขันสอนให้เด็กดำรงชีวิตกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง