อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไก

ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว

ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สถานีเรือสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

IMG_20170111_112132 (Large).jpg IMG_20170111_112212 (Large).jpg IMG_20170111_112701 (Large).jpg

IMG_20170112_084719 (Large).jpg IMG_20170112_090735 (Large).jpg IMG_20170112_090759 (Large).jpg

IMG_20170112_092925 (Large).jpg IMG_20170112_120014 (Large).jpg IMG_20170112_120448 (Large).jpg

IMG_20170112_120526 (Large).jpg IMG_20170112_120607 (Large).jpg IMG_20170112_120738 (Large).jpg

IMG_20170112_120857 (Large).jpg IMG_20170112_120932 (Large).jpg

 

เรื่องควรรู้ กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมควรเป็นกิจกรรมที่ผู้กำกับคิดค้นวิธีให้เด็กได้รู้สิ่งต่าง ของชีวิต เช่น การสร้างนิสัย การบำเพ็ญประโยชน์รู้จักปรับตัวเข้าหากันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ฝึกปฏิบัติตนด้วยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ให้รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม สร้างเสริมคุณธรรม ความมีวินัย ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อยามคับขันสอนให้เด็กดำรงชีวิตกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง