ห้องเรียน ง33101

สื่อและแหล่งเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101) เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในระบบออนไล์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และใช้ประกอบการสอนของครูผู้สอน ที่สามารถติดตามการร่วมกิจกรรมของนักเรียนได้ตลอดเวลา

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้บอก อธิบายทุกอย่างที่เห็นว่าผู้เรียนควรรู้ แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้ว การจัดการเรียนการสอนยุคนี้ ผู้เรียนควรสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคนใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์กันอยู่ตลอดเวลา

 

ภาพหน้าหลักสื่อออนไลน์

ห้องเรียน ง33101

สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกสื่อ สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นขยายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจำกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการขยายองค์ความรู้จากห้องเรียนไปยังทุกหนทุกแห่ง โดยอาศัยสื่อสังคมหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Media)เป็นช่องทาง สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่มีคุณูปการยิ่งสำหรับการศึกษายุคนี้

 

ภาพมาตรฐานและตัวชี้วัด

ห้องเรียน ง33101

ผู้สอนจึงได้จัดทำสื่อออนไลน์ประกอบการเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33102) ขึ้น เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลและกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรุ้ดังนี้

    1) แนวทางสู่อาชีพ

    2) การเลือกและใช้เทคโนโลยีกับอาชีพ

    3) ประสบการณ์ในอาชีพ

    4) คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

 

ภาพรหัสชั้นเรียน

ห้องเรียน ง33101

 

ภาพผลการจัดการเรียนรู้

ห้องเรียน ง33101

 

คลิกที่นี้เพื่อเข้าห้องเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง33101)

 

ปรับปรุงปีการศึกษา 2561

สร้าง พัฒนาและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง