ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2563  ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2563

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2563 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับ ม.5 มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 7 ห้อง และ วิชาการออกแบบและวิทยาการคำนวณ ระดับ ม.3 มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 8 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

1. ผลการเรียนตลอดภาคเรียน

1.1 รายวิชาพ้ื้นฐาน ระดับ ม.3

1.2 รายวิชาพ้ื้นฐาน ระดับ ม.5

2. ผลการเรียนก่อนกลางภาค

2.1 รายวิชาพ้ื้นฐาน ระดับ ม.3

2.2 รายวิชาพ้ื้นฐาน ระดับ ม.5

  *หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบผลที่เป็นทางการอีกครั้ง...

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

IMG_20200820_144713_Large.jpg IMG_20200820_144719_Large.jpg IMG_20200820_145407_Large.jpg

IMG_20200908_111236_Large.jpg IMG_20200909_142444_Large.jpg IMG_20200909_142554_Large.jpg

IMG_20200909_142600_Large.jpg IMG_20200909_142627_Large.jpg IMG_20200909_142728_Large.jpg

IMG_20200909_143815_Large.jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร