ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2562 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาวิทยาการคำนวณ (ว31182) ระดับ ม.4 มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ห้อง และ วิชาการออกแบบเทคโนโลยี (ว32182) ระดับ ม.5 มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 5 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

1. รายวิชาพ้ื้นฐาน ระดับ ม.4

  

2. รายวิชาพ้ื้นฐาน ระดับ ม.5

  

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

IMG_20190110_141656-Large.jpg IMG_20190110_141702-Large.jpg IMG_20190110_141715-Large.jpg

IMG_20190110_141720-Large.jpg IMG_20190110_141725-Large.jpg IMG_20190110_141730-Large.jpg

IMG_20190110_141734-Large.jpg IMG_20190110_141813-Large.jpg IMG_20190110_141821-Large.jpg

IMG_20190110_141853-Large.jpg IMG_20190110_141901-Large.jpg IMG_20190110_141907-Large.jpg

IMG_20190110_141923-Large.jpg IMG_20190110_142118-Large.jpg IMG_20190110_154443-Large.jpg

IMG_20190110_154455-Large.jpg IMG_20190110_154502-Large.jpg IMG_20190110_154507-Large.jpg

IMG_20190110_154512-Large.jpg IMG_20190110_154523-Large.jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร