ผลการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีนี้สำเร็จไปอีกก้าวกับการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1/2562 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนในภาคเรียนนี้ได้แล้วนะครับ...

ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2562 ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรุู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101) มีนักเรียนร่วมเรียนรู้จำนวน 2 ห้อง นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ประจำวิชาได้ดังนี้

1. รายวิชาพ้ื้นฐาน

  

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้

IMG_20180621_091920-Large.jpg IMG_20180621_091925-Large.jpg IMG_20180621_092000-Large.jpg

IMG_20180621_092143-Large.jpg IMG_20180621_092238-Large.jpg IMG_20180621_092413-Large.jpg

IMG_20180621_093008-Large.jpg IMG_20180621_093036-Large.jpg IMG_20180621_093934-Large.jpg

IMG_20180621_094035-Large.jpg IMG_20180621_094137-Large.jpg IMG_20180621_094933-Large.jpg

IMG_20180621_094939-Large.jpg IMG_20180621_095830-Large.jpg IMG_20180621_095907-Large.jpg

IMG_20180621_095950-Large.jpg IMG_20180621_095955-Large.jpg IMG_20180621_101056-Large.jpg

IMG_20180621_101225-Large.jpg IMG_20180621_101826-Large.jpg IMG_20180621_101922-Large.jpg

IMG_20180621_102259-Large.jpg IMG_20180621_112911-Large.jpg IMG_20180622_130033-Large.jpg

IMG_20180622_130420-Large.jpg IMG_20180622_131221-Large.jpg IMG_20180622_154418-Large.jpg

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...

 

 

ภาพและเรียบเรียง @ครูถิ่นกันดาร